Afzalkhan And Aurangjeb 1657 | आणि औरगंजेब अफजलखानाच्या हातून वाचला

Afzalkhan And Aurangjeb 1657 | आणि औरगंजेब अफजलखानाच्या हातून वाचला अफजलखान( Afzalkhan) हा आदिलशाहीतील एक नावाजलेला सरदार होता. शरीराने उंच आणि धिप्पाड असलेला हा अफजलखान अत्यंत पराक्रमी होता.अफजलखान हा जेवढा …

Read more